Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αποδοχή ποσού 43.894,12€ από επιχορήγηση εξόφλησης υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής ( DASTERI )