Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αποδοχή ποσού 1.500,00 € « Προϊόν δωρεάς » από τη ΔΕΗ Α.Ε. για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.