Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2015