Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ