Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ