Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για την ένταξη της πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ».