Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 171 / 17-01-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», π/υ 166.642,40€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».