Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ για την αποδοχή των τροποποιήσεων αποφάσεων ένταξης επτά (7) ενταγμένων πράξεων Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων.