Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού