Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού