Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α έργων