Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προύπολογισμού