Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΣΑΤΑ 50% για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.