Σύνταξη σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019, σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2018