Σύνταξη σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.