Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα -WEBEX-Χρηματοδότηση COVID-19