Συμπληρωματική. Συμμετοχή Δήμου στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.-ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡ. 9 ΤΟΥ Ν. 3854/2010