Συμπληρωματική. Αμοιβές τρίτων αποκομιδή απορριμμάτων)-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ