Συμμετοχή Δήμου Στο ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8833/29-12-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ 20SYMV007953347