Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου:Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση Γηπέδου