Σύμφωνη γνώμη για αποδοχή ανάληψης της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»