Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή τυπικών φρεατίων διακλάδωσης »