Συγκρότηση νέας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ενός ( 1 ) Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος Βιοαποδομήσιμων Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 8m3 »