Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για παραλαβή έργων για το έτος 2016