: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή καταστρώματος στον Υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυρόφραγμα Υπερχειλιστή » ανάδοχος, Κόγιος Θεοφάνης Εμπειροτέχνης