Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέματος Σακαβάρα-Στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής»