Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»