Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»