Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα » με αριθμ. μελ. 32/2015