Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Διαγραμμίσεις δημοτικών δρόμων