Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για το έργο « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού) »