Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων για το έτος 2020.