Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών έργων π/υ έως 1.000.000 €, για το έτος 2021.