Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.