Σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 για την αποδοχή ποσού 5.795,00€ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης