Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.062,95€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της μελέτης «Σύνταξη φακέλων και εκθέσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών υδροληψιών Δ. Δεσκάτης».