Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.630,69€ σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.026 για την πληρωμή της 1ης εντολής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας».