Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό).