Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα υποθηκοφυλακείου.