Ψήφιση πίστωσης 246,86€ για την προμήθεια εννέα (9) στεφανιών για την 28η Οκτωβρίου