Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 2,50€ για την πληρωμή φόρου, για αποδοχή δωρεάς ποσού 1.500,00€ από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.