Πρόταση ορισμού μελών Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα « Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 ( ΦΕΚ 474Β/14-2-2018 ) »