Προσθήκη Κ.Α. εξόδων για την πάγια προκαταβολή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.