ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ