Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού της τεχνικής υπηρεσίας