Προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης(COVID-19) 2021