Προμήθεια λογισμικών-Διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ