Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας νΔΕ Χασίων 2021 -βάσει της 202/2020 απόφσης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας με ΑΔΑ ΩΞΥΔΩ9Υ-2ΡΚ και ΑΔΑΜ 21AWRD007998554.