Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας -Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ