Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικών μέσων-2021 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ